1
นักวิ่ง
ข้อมูลส่วนตัว, ผู้ติดต่อ
2
ประเภท, ระยะทาง
และขนาดเสื้อ
3
สรุปค่าใช้จ่าย
และวิธีการการจัดส่ง
4
ยืนยันการสมัคร
และแจ้งชำระเงิน
1.1
ข้อมูลส่วนตัว และผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
 
 
 
 
 
(คำนวนให้จากปีเกิด)